Persbericht


Gepubliceerd op: 17 mrt 2018


Afgelopen week heeft de gemeenteraad de Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018 vastgesteld. Daarbij zijn enkele amendementen aangenomen, die vragen om een reactie. De Vogelwerkgroep heeft het volgende persbericht verspreid:  

"De Vogelwerkgroep Texel heeft kennisgenomen van twee besluiten van de gemeenteraad van 14 maart j.l. Deze besluiten behelzen: 1. de passage van het CBS waarin de achteruitgang van de weidevogels in verband wordt gebracht met schaalvergroting en intensivering van de landbouw, in de Beleidsnotitie Natuur en Landschap 2018 te schrappen en 2. de meeste predatie op Texel toe te schrijven aan de Zwarte Kraai, de Bruine Kiekendief, de Buizerd, de Gans, de Meeuw, de rat en de (verwilderde) kat,  waarmee gesuggereerd wordt dat zij de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang zijn en daarom op Texel bestreden zouden moeten  worden.

De VWG Texel is zeer verontwaardigd over beide besluiten en vindt dat hiermee grenzen worden overschreden. Deze besluiten doorkruisen het brede weidevogeloverleg waarbij de Vogelwerkgroep is betrokken. Bovendien wekt het besluit de indruk dat de gemeente beschermde vogels gaat bestrijden en daarmee wet- en regelgeving gaat ontduiken.

Het schrappen van de genoemde passage uit een rapport van een wetenschappelijk en gerenommeerd bureau als het CBS lijkt op het wegmoffelen van feiten die door onafhankelijk onderzoek zijn verkregen.

Het tweede amendement getiteld ‘Waar ganzen zitten, zitten weidevogels niet’ heeft ons zeer verbaasd en verontrust. Het is in de eerste plaats een onjuiste constatering en ten tweede is het uiterst merkwaardig een gans een predator te noemen. Een gans eet gras en geen weidevogels! Het toevoegen aan de lijst van predatoren als ‘gans en meeuw’ maakt een rare indruk: welke soort gans, welke soort meeuw? Er komen van beide families meer dan 10 verschillende soorten op het eiland voor. Bovendien komen op de rijkste weidevogelgebieden op Texel ook ganzen voor.

Verontrust zijn we omdat in dit besluit naast de al genoemde beschermde roofvogels ook de beschermde ganzen en meeuwen het risico gaan lopen bestreden te worden. Uit deze opmerkingen blijkt veel onwetendheid van de indieners en de voorstemmers van het amendement. 

De belangen van de vogels en het imago van Texel als vogeleiland worden op deze manier ernstig beschadigd. Laat Texel vooral vogeleiland blijven en laat de gemeente haar rol als beschermer van dit imago vooral hoog houden!"

Voor meer informatie: neem contact op met één van de bestuursleden.