BestuursstandpuntenBestuursactiviteiten

Bestuursstandpunten

 

Het bestuur van VWG Texel heeft in de loop van de tijd een aantal standpunten geformuleerd. Soms op verzoek, soms ter advisering, soms ter ondersteuning van bepaalde gebeurtenissen of processen. We lichten er een paar toe.

Verwilderde katten op Texel (oktober 2011)

Het bestuur van VWG is van mening dat verwilderde huiskatten op Texel zoveel mogelijk bestreden moeten worden.

Texel is voor met name op de grond broedende vogels aantrekkelijk juist door de afwezigheid van belangrijke grondpredatoren (vos, bunzing, wezel). Verwilderde katten voeden zich vooral in de broedtijd in belangrijke mate met op de grond broedende vogels. Het vangen van verwilderde katten om deze dieren vervolgens elders weer los te laten, vinden wij het verplaatsen van het probleem. 

Het doden van de gevangen dieren of het permanent binnenshuis opvangen zonder kans dat ze (weer) ontsnappen zijn volgens ons de enige reële opties.

Ganzen op Texel

Motto: Populatiebeheersmaatregelen werken niet; probeer met de ganzen te leven.

  • Broedende Brandganzen (Branta leucopsis) op Texel (oktober 2011)

Het bestuur van Vogelwerkgroep Texel heeft géén problemen met de vestiging en toename van broedende Brandganzen op Texel. De Brandgans bezocht en bezoekt Texel slechts in bescheiden aantallen (max 1.750 vogels) in het winterhalfjaar. Op Texel broeden Brandganzen vrijwel uitsluitend op Dijkmanshuizen. In 2010 zijn er daar in  totaal 58 paren geteld. Na de broedtijd foerageren de ganzen deels op het boerenland, wat enige opbrengstverlies tot gevolg heeft. 

  • Zomerganzen (voornamelijk Grauwe Ganzen, Anser anser) op Texel (december 2011)

Texel is aantrekkelijk als broedgebied voor Grauwe Ganzen doordat de vos als grotere grondpredator niet op Texel voorkomt. Daarnaast zorgt de  intensieve landbouw voor een grote hoeveelheid eiwitrijk voedsel.

Dat de intensieve veeteelt een uitermate negatief effect op de weidevogelstand heeft is onomstotelijk bewezen. Diezelfde veeteelt zorgt wel het hele jaar rond voor goed ganzenvoedsel! Het verdwijnen van de weidevogels en de opkomst van de ganzen zijn dus vooral het gevolg van de intensivering van de landbouw.

Het nuttige effect van ganzenbegrazing in natuurgebieden wordt echter nauwelijks belicht.

Wij zien als enige oplossing het laten groeien van de Grauwe Ganzen-populatie tot haar natuurlijk maximum. Door de ganzen in de broedtijd zoveel mogelijk binnen de natuurgebieden te houden bereiken we dit maximum wellicht sneller dan we denken.

Vogelwerkgroep Texel vindt dat individuele boeren niet de dupe mogen worden. Sommige individuele bedrijven hebben relatief veel schade. Met agrariërs wiens land grenst aan natuurgebieden met veel Grauwe Ganzen is bijvoorbeeld een ganzen-gedoogovereenkomst voor een bepaalde tijd van het jaar een oplossing.

Wij zouden graag willen laten onderzoeken of er onder individuele Texelse agrariërs draagvlak is voor zo’n ganzen-gedoogregeling.