WadvogeltellingenGanzen- en ZwanentellingenIncidentele tellingen

Wadvogeltellingen

 

Als onderdeel van de landelijke watervogeltellingen, die worden gecoördineerd door Sovon, organiseert VWG Texel sinds januari 1980 vijf wad- en watervogeltellingen per jaar op Texel. Deze tellingen voeren we uit tijdens hoog water. Dan hebben alle vogels die op het wad voedsel zoeken zich langs de randen van de Waddenzee verzameld. Doordat we deze gebieden met een groot aantal tellers gelijktijdig tellen, tellen we in principe alle vogels. Dat verkleint de kans op uitwisseling tussen deelgebieden sterk. Omdat we ook alle binnendijkse polders en plassen meenemen ontstaat tegelijk een overzicht van de aantallen pleisterende weidevogels (waaronder Kievit, Goudplevier, Kemphaan), van de in de weilanden foeragerende wadvogels en van de binnendijks aanwezige futen, eenden, zwanen en ganzen.

Wanneer we de resultaten van de tellingen op Texel leggen naast de totaalresultaten van de Nederlandse Waddenzee blijkt dat er van verschillende soorten relatief hoge aantallen op Texel aanwezig zijn. Bekijken we de situatie in januari dan valt op dat Kokmeeuw (26% van het totaal in de Nederlandse Waddenzee), Stormmeeuw (20%), Zilvermeeuw (12%) en Grote Mantelmeeuw (17%) veel voorkomen. Steltlopers zijn op Texel ondervertegenwoordigd vanwege het, in vergelijking tot andere Waddeneilanden, geringe areaal wadplaten dat aan de oostkant van Texel aanwezig is. Gemiddeld herbergt Texel in januari zo’n 11% van het totaal aantal wad- en watervogels van de Nederlandse Waddenzee, maar in strenge winters kan de situatie heel anders liggen. Onder dergelijke omstandigheden kan het percentage stijgen tot ver boven de 20%. .

Een totaal overzicht van getelde aantallen watervogels in 2016 zie je in dit Excelbestand

Coördinatie: Cor Smit