Incidentele tellingenGanzen- en ZwanentellingenWadvogeltellingen

 Tellingen

 

Door vogeltellingen weten we steeds meer over

  • de verspreiding van vogelsoorten
  • de aantallen waarin ze voorkomen
  • de veranderingen in de aantallen of de verspreiding
  • de oorzaken van de waargenomen veranderingen

De coördinatie van tellingen en projecten vindt plaats op het bureau van Sovon in Nijmegen. Sovon is een particuliere vereniging en vormt een bundeling van duizenden waarnemers die tellingen verrichten. Klik hier als je meer wilt weten over het doen van tellingen. Sovon draagt zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. Zij weten dus  welke vogelsoort voor- of juist achteruitgaat in aantal. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en natuurbeheer in Nederland. De belangrijkste resultaten presenteert Sovon jaarlijks in de Vogelbalans.

De tellingen waren in het verleden vooral belangrijk als wetenschappelijke munitie waarmee natuurbeschermers hard konden maken dat belangrijke gebieden een goede bescherming kregen. Tegenwoordig zijn ze vooral belangrijk om na te gaan of aantallen toe- of afnemen. Wanneer soorten langere tijd in aantal achteruit gaan, kan dat aanleiding zijn voor nader onderzoek naar de achtergrond van deze veranderingen. Op basis daarvan kunnen maatregelen genomen worden om deze ontwikkeling te stoppen. Een mooi voorbeeld hiervan is de achteruitgang van de Scholekster en de Eidereend in de Waddenzee in de jaren ’90. De tellingen en het aanvullende onderzoek hebben een belangrijke rol heeft gespeeld in het uitbannen van de mechanische kokkelvisserij. Daarnaast is het ook gewoon spannend om de aantalsveranderingen van soorten in de loop van de jaren te volgen. Hoe ontwikkelt zich, bijvoorbeeld, de toename van nieuwkomers als de Nijlgans en de Kleine Zilverreiger?